- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat

Stránka o koních

 

Vítejte

Tyto stránky jsou věnované koním a všemu co se jich týká. Doufám, že se Vám budou líbit a já se je budu snažit postupem času zlepšovat.

 

G ll 106.jpg
G ll 109.jpg
G ll 101.jpg

Důležité!!!

Koně: platnost od 4. června 2015
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému
v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a
jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří
mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým
popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15
vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni
v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za
koně označené v souladu s touto vyhláškou.
3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že:
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti
influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním
svodu,
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii;
vyšetření nesmí být starší 6 měsíců,
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen,
d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2
vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve
znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení
(TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.
e) kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí
a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním
osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky
§ 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a
o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30.
listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí).

4. V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního
veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem
závodu, kterého se kůň účastní.
5. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří
podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě
koní na svod.
6. Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel
svodu pro celou dobu konání akce. Jeho jméno, datum a čas přejímky nahlásí odpovědná
osoba nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVS.
7. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní,
účastnících se svodu, kde bude uvedeno:
 jméno koně
 majitel koně
 datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku
 číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí)
 po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého
veterinárního lékaře potvrdit a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.
8. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou.
9. Veterinární dozor provede KVS …………………………………………………………………
10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně
očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.
11. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo
zrušeny.
12. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.

Tisková zpráva
Stanovisko SVS k rostoucímu výskytu infekční anemie koní v okolních státech
Praha 4. června 2015 – V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně potvrzeno pět
nových ohnisek infekční anemie neboli chudokrevnosti koní. Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko
téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci
zpřísňuje od dnešního dne Státní veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní.
SVS rovněž upozorňuje odbornou i laickou veřejnost v České republice na nákazovou situaci
v okolních zemích a zejména chovatelům připomíná několik faktů a preventivních zásad.
První letošní ohnisko v Maďarsku bylo potvrzeno 12. ledna v oblasti Fejér. Poté následovalo postupně
dalších sedm ohnisek v oblastech Pest, Veszprém a Szabolcs – Szatmár – Bereg. Ojedinělé ohnisko
v Německu bylo potvrzeno 22. ledna letošního roku. Dlouhodobý problém s výskytem onemocnění
má Rumunsko. Na území České republiky byl výskyt této nákazy zaznamenán naposledy v roce 1988,
tedy před 27 lety. Nepopiratelný podíl na příznivé nákazové situaci v chovech v ČR má soustavný a
odpovědný přístup ze strany orgánů státního veterinárního dozoru i samotných chovatelů koní.
Infekční anemie koní je často smrtelným onemocněním pro koně i ostatní koňovité. I zvířata, která
onemocnění překonala, zůstávají celoživotními nositeli této nemoci a tím představují riziko pro
ostatní zvířata. Léčení zvířat se neprovádí. V současnosti neexistuje ani spolehlivá vakcína proti
chorobě. Z těchto důvodů musí být všechna infikovaná zvířata utracena. Nemoc se přenáší nejčastěji
krví, což má zpravidla na svědomí krevsající hmyz. Zvířata se však mohou nakazit i prostřednictvím
infikovaných předmětu pro ošetřování. Nemoc může probíhat skrytě, akutně, ale může také přejít do
chronické formy. Akutní příznaky, jimiž jsou přechodné nechutenství a horečnaté stavy nemusí
být často vůbec zpozorovány. V některých případech můžeme pozorovat opakované horečnaté stavy
doprovázené depresí, ztrátou hmotnosti a krváceninami.
V ČR je dnes povinnost vyšetřovat na infekční anemii hřebce jedenkrát ročně před odběrem
spermatu a všechny koně starší dvou let při jejich přemístění mimo území kraje. Podle až doposud
platných vzorových podmínek pro svody koní bylo při těchto akcích rovněž u koní starších dvou let
vyžadováno vyšetření na infekční anemii koní, které nesmělo být starší než 24 měsíců. Na základě
nepříznivé nákazové situace mění SVS od dnešního dne tyto podmínky. Pořadatelé, kteří budou od
nynějška žádat SVS o veterinární podmínky pro pořádanou akci (závody, soutěže, výstavy, atd.),
budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření není starší 6 měsíců. Organizátoři akcí,
které se konají po 4. červnu, ale pro něž byly veterinární podmínky stanoveny již dříve, budou
postupovat podle původně stanovených podmínek. V případě účasti zahraničních koní na akcích
v tuzemsku budou muset nově být údaje o koních zadány do veterinárního informačního systému EU
(TRACES). Nebude již stačit pouze zdravotní potvrzení, tak, jak je tomu i v jiných členských státech.
SVS by ráda upozornila zejména soukromé veterinární lékaře a chovatele účastnící se akcí v zahraničí,
aby věnovali pozornost veterinárním podmínkám, vydávaným pořadateli jednotlivých akcí, i tomu,
zda je zde prováděna veterinární přejímka koní, kde je splnění podmínek kontrolováno. Stejně jako u
všech dalších nákaz platí i u infekční anemie koní pro chovatele dodržování zásad biologické
bezpečnosti a preventivních opatření. Důležité je zejména používání repelentních přípravků. Každý
chovatel by měl vždy před účasti na akci zvážit možná rizika v souvislosti s aktuální nákazovou situací
v místě konání akce.
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

 

 

 

Nákazová situace E.I.A. – Infekční anemie koní
Na základě množících se neoficiálních zpráv ve věci šíření nákazy
E.I.A. (Infekční anémie koní) a to zejména na území Maďarska, byla
dne 25.05. 2015 oslovena Maďarská jezdecká federace, potažmo
generální sekretář HUN NF.
Po pár dnech obdržela ČJF stanovisko HUN NF, včetně zprávy
„Maďarské veterinární správy“.
V návaznosti na tyto zprávy ČJF následně oslovila SVS ČR a
Veterinární oddělení FEI. Informace, které vydala SVS ČR, ČJF
obratem distribuovala na svých webových stránkách.
Jednalo se o Tiskovou zprávu - Stanovisko SVS ČR k rostoucímu výskytu infekční anemie koní v okolních státech,
Mapu nákazové situace E.I.A. v okolních zemí a neméně důležitý dokument Podmínky SVS ČR pro přesun koní na
svody, platný od 04.06. 2015.
SVS ČR přistoupila ke zpřísnění podmínek svodu koní a to vzhledem k aktuální nákazové situaci v okolních
zemích.
Co E.I.A., neboli Infekční anemie koní, vlastně je za nemoc a co způsobuje?
Jde o nemoc postihující pouze lichokopytníky, projevující se horečnatostí, slabostí, chudokrevností (anemií),
krvácením z nozder. V lehkých případech začne kůň pouze hubnout a jevit se unavenější a malátnější s možným
přechodným zlepšením celkového stavu, v těžkých případech však může kůň i náhle uhynout. Nakažení probíhá
prostřednictvím bodavého hmyzu nebo i nesterilními jehlami. Nemoc způsobuje virus příbuzný lidskému HIV
(lentivirus), oslabující imunitní systém koně. Nakažený kůň je pak celoživotním nositelem tohoto onemocnění a
stává se nebezpečným pro všechny ostatní lichokopytníky. Infekční anemie koní je neléčitelnou nemocí a
jedinec/kůň s pozitivním sérologickým testem na lentiviry musí být v ČR utracen!
Co aktualizace dokumentu „Podmínky pro přesun koní na svody“, s platností od 04.06. 2015, v praxi znamená a
co přináší?
Co vlastně znamenají svody … - svody, jsou veškeré veřejné akce, kterých se zvířata, v tomto případě koně,
účastní. Tudíž nejenom akce chovatelské, jakkoliv se to může na první pohled zdát, ale také veškeré závody
(oficiální i hobby), soustředění, tréninkové pobyty, výstavy, přehlídky, apod.
Jaké jsou tedy praktické změny, související s tímto zpřísněním podmínek. I nadále musí být kůň provázen
platným průkazem, odpovídající všem platným nařízením, předpisům a normám, ve kterém je uveden nejen
jeho celý a přesný popis, číslo čipu a majitel koně, ale také neméně důležité správné očkovací schema a
potvrzení negativního výsledku krevního vyšetření na EIA (tzv. Coggins test), jenž potvrdí veterinární lékař, na
základě oficiálního výsledku ze specializované laboratoře.
S platností od 04.06. 2015 je však největší změnou povinnost laboratorního vyšetření krevního vzorku daného
koně, ne starší 6 měsíců ode dne konání svody (závodů, soustředění, přehlídky, výstavy, …) a to s negativním
výsledkem (do zpřísnění podmínek byla povinnost vyšetřovat koně starší 2 let na E.I.A. standardně 1× za 24
měsíců a plemenné hřebce 1× ročně před odběrem spermatu). Výsledek tohoto vyšetření, ne staršího 6 měsíců
musí být zřetelně zaznačeno do Průkazu koně.
Dále musí kůň pocházející z jiné členské země EU (tedy koní nepocházejících z ČR) splňovat nad rámec
požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve
znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor
2009/156 AII Registrovaní koňovití.
Co se mění pro pořadatele akcí/svodů (tedy závodů, přehlídek, výstav, apod.) po zpřísnění podmínek svodu
koní?
Zejména to, že pořadatelé, kteří budou od 04.06. 2015 žádat SVS ČR o veterinární podmínky pro pořádanou akci
(závody, soutěže, výstavy, atd.), budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření krevního vzorku
na E.I.A. není starší 6 měsíců.
Organizátoři akcí, které se konají po 04.06. 2015, kteří však měly veterinární podmínky stanoveny, neboli
schváleny, dříve, než došlo ke zpřísnění uvedených podmínek, mohou postupovat dle původně stanovených
podmínek pro svod koní.
V případě účasti zahraničních koní na akcích v ČR, budou však muset nově být údaje o koních zadány do
veterinárního informačního systému EU – tzv. TRACES; nebude tedy již stačit pouze zdravotní potvrzení.
V Praze dne 05.06. 2015

 Nella Gottweisová
 Generální sekretář ČJF

 

 

 

 

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma