- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > výstroj jezdce

výstroj jezdce

Koně
Všude tam, kde se vyskytuje pojem kůň, je nutno jej chápat jako
pojem „kůň i pony“.
Ve všech pravidlech a dalších materiálech ČJF o.s. slova „licence
koně“ znamenají „platnou registrační známku koně“.
1. Na národních závodech mohou startovat koně 4 letí a starší, tj.
koně, kteří v daném kalendářním roce dosáhli, nebo dosáhnou
minimálně předepsaného věku, pokud speciální pravidla pro
některé národní soutěže nestanoví jinak.
2. V národních soutěžích musí být každý kůň vybaven platným
průkazem koně s vylepeným štítkem o registraci v běžném roce
nebo dočasnou licencí vydanou ČJF o.s. a nebo licencemi NF SVK,
POL, AUT, HUN a GER.
3. Start koní registrovaných v SVK, POL, AUT a HUN na závodech
CN na území ČR, a Německem (pouze do 50 km od hranic), je
upraven dohodou mezi národními federacemi (NF).
4. Každý kůň může startovat pouze ve dvou soutěžích v jednom
soutěžním dnu, pokud nestanoví speciální pravidla discipliny jinak.
Starty v soutěžích v několika jezdeckých disciplinách se nesčítají.
5. V jedné soutěži, může startovat jeden jezdec maximálně na
třech koních.
6. Na jedněch národních závodech může jezdec startovat na
libovolném počtu koní nestanovují-li to speciální pravidla discipliny
jinak.
7. V průběhu několika denních národních závodů mohou koně,
kteří nemají zajištěné odpovídající ustájení opustit závodiště.
Pouze v průběhu MČR, finále KMK a finále všech pohárů mohou
koně z veterinárních a technických důvodů až po souhlasu hlavního
rozhodčího opustit prostor závodu za účelem ustájení.
8
8. Prohlídka fyzického stavu koně na národních závodech po
příjezdu koní, pokud není v rozpisu uvedeno jinak, se nekoná.
9. Na pony závodech včetně MČR může stejná dvojice (pony
a jezdec startovat v disciplině skoky a drezura v jednom
dni)


Úbor jezdce
1. Všichni jezdci na koni musí mít při práci na opracovišti a při
soutěži na hlavě odpovídající ochranou čepici odpovídající
pravidlům dané discipliny. Tvrdá ochranná čepice, uchycená ve
třech bodech, je však povinná pro děti vždy když jsou na koni,
mino discipliny voltiže.
2. Za jezdecké boty jsou považovány buď klasické – jednodílné,
které jsou v pravidlech nazývány černé „vysoké jezdecké boty“ a
to kožené, nebo vyrobeny z jiných materiálů, nebo kožené
návleky z hladké černé kůže nazývané „ čapsy „ s koženými
kotníčkovými botami. Při drezurních soutěžích jsou vyžadovány v
soutěžích stupně „S“ a vyšších vysoké černé jezdecké boty. Pro
děti jsou čapsy povoleny ve všech soutěžích.
3. Na národních závodech mohou jezdci startovat v klubových
barvách, avšak v souladu s pravidly jednotlivých disciplin.
4. Úbor. Každá jezdecká disciplina určuje předepsaný úbor a
předepsanou pokrývku hlavy. V soutěžích, kde je povolena jiná
pokrývka hlavy než ochranná přilba mohou jezdci podle svého
přání nosit ochranou přilbu. Za jezdecké sako se považuje jezdecké
sako černé, červené, modré, zelené nebo šedé barvy, nebo jejich
klubové sako. Klubové barvy nepodléhají na národní úrovni
schválení ČJF o.s.. Košile, pokud jezdci se souhlasem sboru
rozhodčích startují bez sak, mohou být jak s dlouhým tak i s
krátkým rukávem. Košile může být bílá, nebo barevná, ale musí
mít bílý límeček a bílé manžety existují li. Jezdec může mít
jezdeckou „košili- tričko“ s krátkým nebo dlouhým rukávem, ale
tato „košile“ musí mít límeček a jezdec musí mít vázanku. Jezdci
musí mít jezdeckou vázanku nebo bílou běžnou vázanku. Ženám je
povolena košile se „stojáčkem“ bez bílé vázanky. Za jezdecké
kalhoty lze považovat jak běžné jezdecké kalhoty, tak i dlouhé
jezdecké kalhoty. Jejich povolený typ určují pravidla jednotlivých
disciplin. Není-li určená barva jezdeckých kalhot speciálními
pravidly musí být bílé nebo světle béžové.
5. Ostruhy a jejich technické provedení určují pro každou
jezdeckou disciplinu pravidla. Všechny ostruhy mohou být buď
tupé nebo s volně se otáčejícími kolečky bez ostrých hrotů pokud
Sportovní pravidla dané discipliny nestanoví jinak.
6. Jezdec při soutěži může použít jen jeden bič, jehož délku určují
pravidla dané discipliny.
9
7. Jezdci při soutěži nesmí být doprovázeni, voděni a naváděni na
dráze.


Postroj koně
1. Každý kůň musí být nauzděn. Žádný kůň se nesmí pohybovat
v prostoru závodů aniž by byl nauzděn.
2. Při národních závodech je přidělení identifikačních čísel všem
zúčastněným koním povinné a kůň se nesmí pohybovat v prostoru
závodiště bez tohoto čísla. Číslo je přiřazeno pořadatelem, a
vlastní identifikační číslo si je povinnen zajistit každý soutěžící
sám.
3. Uzdění včetně druhu použitých nánosníků je předepsáno
speciálními pravidly pro každou jezdeckou disciplinu.
4. „Beránkem“ obšitý postroj koně je povolen. Na uzdečce na
lícnicích jen do šířky 3 cm.
5. Při skokových soutěžích nejsou dovoleny závažím zatížené
kamaše nebo skokové zvony.

 

 

Podmínky startů
1. Prezentace na všech závodech je podmínkou pro účast na všech
národních závodech. Musí být ukončena nejméně jednu hodinu
před předpokládaným startem dané soutěže. Je-li tento stanovený
čas jiný nesmí být kratší a musí být uvedený v rozpise závodů.
Údaje odsouhlasené při prezentaci jsou konečné a lze je změnit
pouze se souhlasem hlavního rozhodčího a uhrazení správního
poplatku (viz Všeobecná pravidla – doplňující ustanovení: Správní
poplatky a organizačně pořádkové pokuty ČJF o.s.)
2. Kvalifikace. Kvalifikace se týká vždy celé dané startující
dvojice (jezdec a kůň nebo celého spřežení), neplatí pro voltiž.
Kvalifikaci možno splnit v období roku počínaje prvním
dnem po skončení mistrovství a a konče termínem uzávěrky
přihlášek, pokud není upřesněno v rozpise soutěže jinak (viz
Sportovní technické podmínky MČR). Každý soutěžící je osobně
odpovědný za splnění svých kvalifikačních podmínek, u soutěžících
mladších 18 let jeho odpovědná osoba. Za potvrzení splněných
kvalifikačních podmínek odpovídá příslušný krajský (oblastní)
výbor ČJF o.s.. Potvrzení o kvalifikaci musí obsahovat stupeň
obtížnosti soutěže, místo a datum, kde bylo tohoto výkonu
dosaženo.
10
Kvalifikační podmínky splněné v jedné jezdecké disciplině neplatí
pro discipliny ostatní. Kvalifikační podmínky mohou být splněny i
mimo území ČR. Kvalifikace získaná v zahraničí je potvrzována jen
na základě zaslaných výsledků mezinárodní soutěže na sekretariát
ČJF o.s.. Mezinárodní skokové soutěže, jejichž maximální výška je
vyjádřena číslem končícím 5 (např. 135 cm), je pro splnění
kvalifikační podmínky považována za soutěž s výškou o 5 cm nižší
(např. 130 cm – stupeň S). Všechny kvalifikační podmínky musí
být splněny pouze v klasických soutěžích. Soutěže drezúry musí
být rozhodovány dle platných pravidel a STP pro běžný rok.
3. Zrušení vypsané soutěže. Zrušit soutěž je v pravomoci
pořadatele do 48 hodin před zahájením závodů. Tuto skutečnost
musí však sdělit všem přihlášeným na adresu uvedenou v přihlášce
k závodům. Každá soutěž je soutěží zůstane-li na startovní listině
po jejím uzavření nejméně pět dvojic (jezdec a kůň) z nejméně tří
subjektů. (Pro KMK platí zvláštní samostatné zásady.) Na MČR,
mistrovství krajů resp. oblastí nejméně tři různí jezdci nejméně ze
dvou klubů. V opačném případě může být soutěž pořadatelem bez
náhrady zrušena. Startovní listina se uzavírá na technické poradě.
Pokud se technická porada nekoná, tak při rozpisem stanovené
prezentaci, nebo nejpozději jednu hodinu před zahájením dané
soutěže.Uspořádá-li pořadatel soutěž s menším počtem startujících
(včetně rozdělení cen) než určuje předchozí odstavec, tato soutěž
nemůže být započítávána do žádných tabulek,žebříčků a hodnocení
jak koně, tak i jezdce. O kvalifikaci získané v takové soutěži
rozhoduje pořádající složka, která schvalovala rozpis soutěže.
Nebude-li uskutečněna ani tato „náhradní soutěž“ (viz předchozí
odstavec), pořadatel je povinen vrátit minimálně 50% startovného
přihlášeným dvojicím.
Zrušit soutěž po příjezdu účastníků, může pořadatel jen po
schválení hlavním rozhodčím a se souhlasem všech přihlášených
jezdců. Předchozí odstavce se nevztahují na zrušení soutěže
hlavním rozhodčím, ke kterému je zmocněn ustanoveními
pravidel.
4. Na národních závodech platí přihlášky podle článku 116.4.3 –
Definitivní přihlášky ve Všeobecných pravidlech, nebo dle
rozpisu daných závodů. Přihlášky soutěžících do národních
soutěží musí obsahovat minimálně: u jezdců jméno a příjmení
jezdce, číslo licence, datum narození a subjekt za který jezdec
startuje, u koní musí obsahovat jméno koně, číslo licence, pohlaví,
koně, a jméno majitele koně. Nedílnou součástí přihlášky je i
jméno subjektu, který soutěžící dvojici na závody přihlašuje a za
který klub startuje t.j. subjekt, za který je registrován.
5. Rozpis a přihláška k závodům je smlouvou mezi účastníkem
závodů a pořadatelem. Slova “zápisné” znamená poplatek splatný
za každou přihlášenou dvojici a “startovné” znamená poplatek za
11
každou startující dvojici, není-li v rozpise uvedeno jinak. Na
přihlašovateli dvojice jezdec/kůň na národní závody může být
pořadatelem požadováno dodatečně startovné podle došlé
přihlášky. Pořadatel může v případě, kdy přihlášená dvojice
nestartuje a její start nebyl přihlašovatelem odvolán do
termínu uzávěrky prezentace, požadovat startovné.
6. Rozhodčí nesmí vyloučit žádného soutěžícího ze soutěže po jeho
odstartování v soutěži pro nekorektní nebo neúplný úbor (pokud
není ohroženo zdraví jezdců a koní). Takovému jezdci může však
nepovolit start v soutěži. Nedovolený postroj koně a nedovolené
části úboru jezdce jmenovitě zakázané všeobecnými nebo
speciálními (sportovními) pravidly, musí být postihovány tak, jak
určují Všeobecná pravidla a speciální (sportovní) pravidla disciplin.
7. Při národních soutěžích musí organizační výbor určit po dohodě
s hlavním rozhodčím přesnou dobu oficiálního užívání opracoviště a
toto opracoviště přesně vymezit.

 

Ceny, poplatky a sankce
1. Za ceny se považují při národních soutěží „floty“. Floty mají
obvykle pro umístěné jezdce následující barvy: 1.= žlutá, 2.= bílá,
3.=červená, 4.= modrá, 5.= zelená, další místa
=fialová/hnědá/šedá.
2. Rozpis stanoví, jaké ceny budou jmenovitě v každé soutěži
udělovány. Mohou to být finanční ceny, věcné ceny, věcné ceny
vypláceny v penězích nebo jen floty.
3. I když bude vybíráno zápisné nebo startovné nemusí být
uděleny žádné věcné nebo finanční ceny. Floty musí být udělovány.
4. V národních soutěžích musí být hodnota nejnižší udělené věcné
nebo finanční ceny minimálně ve výši zápisného, startovného nebo
součtu obojího existují-li.
5. V národních soutěžích v případě, že počet finančních cen je
menší než pět může hodnota první ceny překročit jednu třetinu
celkové hodnoty finančních cen.
6. Celková cena vypsaná pro soutěže stupně „ST“ a vyšší musí být
nejméně 5000,- Kč.
7. Pokud pravidla obsahují poplatky nebo sankce v jiné měně než
Kč je při národních závodech přepočtem Kč = SFR. Např. pokuta
do výše1000 SFR je 1000 Kč.
8. Poplatek za podání námitky je 200 Kč.
9. Všechny pokuty, které jsou uloženy na národních závodech musí
být uvedeny v písemných výsledcích závodů (výsledky předávané
řídící složce).

~~Skokové soutěže:
1. Technické podmínky národních soutěží uvedené v příloze SK1:
Technické podmínky stavby parkuru skokových soutěží Skokových
pravidel jsou závazné pro všechny národní soutěže. Při národních
závodech, ve všech stupních soutěží, jsou povoleny jen schválené
typy háků včetně opracoviště.
2. Je-li ve vícekolové soutěži některé kolo rozhodováno podle
Tabulky C a není-li v rozpisu soutěže stanoveno jinak, je přepočet
výsledných časů soutěžících proveden následujícím způsobem:
Rozdíl mezi nejlepším časem a časem dosaženým ostatními
soutěžícími v sekundách na dvě desetinná místa se vynásobí
koeficientem 0,5. Nezaokrouhlený výsledek na tři desetinná místa
je výsledek soutěžícího v trestných bodech.
3. Je-li ve vícekolové soutěži některé kolo rozhodováno podle stylu
a není-li v rozpise soutěže stanoveno jinak, je přepočet výsledných
bodů soutěžících proveden následujícím způsobem: Od nejlepšího
dosaženého výsledku celého kola (nebo ze všech skupin daného
kola) se odečítá celkový dosažený výsledek jednotlivých
soutěžících. Tato přepočtená hodnota je bodovým ohodnocením
soutěžícího v daném kole.
4. Ve vícekolové národní soutěži ve třetím a dalších kolech je
pořadí startů obrácené podle celkového výsledků soutěže po
předchozím kole.
5. Ve vícekolových národních soutěžích se soutěžící umístí podle
součtu trestných bodů ze všech kol. V případě rovnosti bodů
rozhoduje lepší umístění v soutěži nejvyššího stupně. Jsou-li
všechny započítávané soutěže stejného stupně, rozhoduje v
případě rovnosti bodů výsledek (body event. čas) v posledním
kole.
6. Ve dvoukolové soutěži, může rozpis stanovit, že v případě
rovnosti bodů z obou kol rozhoduje o umístění menší rozdíl jeho
časů z obou kol.

~~Systém akcí - soutěží České jezdecké federace o.s.

Všechny akce dále popisované, pokud jsou řádně oznámeny
pořádajícím subjektem ČJF o.s. o jejich konání v termínu podle PJS
a zasláním jejich rozpisu s uvedením zodpovědné osoby za celou
akci, jsou akcemi ČJF o.s..
ČJF o.s. zvolil tento rozsah stupňů soutěží za účelem zvýšení
zájmu široké veřejnosti o veřejné akce ČJF o.s. a pozdější aktivní
účast na soutěžích vyšších stupňů soutěží, aktivace sponzorů i po
stránce atraktivity sportu, zlepšení tréninků a to i tréninku na
kolbištích závodů, předvedení způsobů tréninků široké veřejnosti a
celkové propagaci jezdectví.
Soutěže je možno vypisovat jako samostatné akce - závody nebo
s určitými omezeními v rámci schválených závodů.
Všechny stupně pořádaných akcí musí být v souladu se
sjednanými podmínkami Okresní veterinární správy pro účast koní
resp. pony na těchto akcích.
Na všech těchto akcích musí být zajištěn zdravotnický a veterinární
dozor v souladu s PJS.
Na všech dále uvedených akcích – soutěžích musí být dodržován
„Kodex koně“, pravidla o hrubosti čl. 143 PJS a nesmí docházet
k porušení zákona na ochranu zvířat.

0. stupeň: Veřejné tréninky
Na těchto akcích, které nejsou sportovní soutěží, nejsou jednotlivé
formy akce vyhodnocovány, není vyhodnocováno pořadí
startujících a nejsou udělovány žádné ceny.
Čas a akce jednotlivých jezdců na kolbišti určuje rozpis akce.
Je-li akce pořádána v rámci závodů, platí zde stejné ustanovení
jako při soutěžích; to znamená, že jeden kůň může v jednom dni
startovat max. dvakrát. Za dodržení tohoto ustanovení plně
zodpovídá hlavní rozhodčí společně s pořadatelem závodů.
Odpovědná osoba za tuto akci musí být nositelem některé z licencí
trenéra, cvičitele, stavitele parkuru / tratě nebo rozhodčího.
Jezdci nemusí být nositeli licence, koně nemusí mít vydanou
licenční známku.
Pořadatelé hlásí tyto plánované akce oblastnímu výboru na
následující běžný rok společně se závody vyšších stupňů v daných
termínech PJS. Ten sestavuje kalendář těchto akcí a zveřejňuje
jej. Jsou-li součástí závodů a jsou-li tyto akce uvedeny v rozpise
závodů, nemusí být ohlašovány odděleně. Rozpis akcí nepodléhá
schvalování.
Úbor jezdců na opracovišti i na kolbišti může být v souladu PSJ pro
soutěže v dané disciplině nebo běžný tréninkový úbor, který však
musí být čistý a nepoškozený. Je povinné nošení tříbodové
ochranné přilby pro všechny účastníky, kdykoliv sedí na koni. A
ochranné vesty pro disciplinu všestrannosti

1. stupeň: Hobby soutěže
Pro tyto závody platí všechna ustanovení Pravidel jezdeckého
sportu (dále jen PJS) s následujícími odlišnostmi:
· Minimální obtížnost, nebo min.výška či šířka překážek není
stanovena.
· Neplatí ustanovení o omezení startů dle přílohy SV7 těchto
pravidel.
· Maximální obtížnost soutěží L 1* ve skákání a obdobných
stupňů v ostatních disciplínách.
Funkcionáři:
· závody řídí minimálně jeden určený činovník s kvalifikací
(licencí rozhodčího, trenéra, cvičitele nebo stavitele parkuru/tratí)
s potřebným počtem zaškolených pomocníků pořadatele;
· Dozor na opracovišti musí být v souladu s PJS, který v tomto
stupni soutěží musí mít nejméně licenci cvičitele.
· Opracování koní:
· Dle rozhodnutí OV a odpovědné osoby může být povoleno
společné opracování na kolbišti.
Soutěžící:
· Jezdci nemusí být nositeli licence, koně nemusí mít vydanou
licenční známku.
· Úbor a postroj vč. kočárů soutěžících na opracovišti i na kolbišti
může být v souladu PSJ pro soutěže v dané disciplině nebo běžný
tréninkový úbor. Tréninkový úbor musí být čistý a nepoškozený.
Je povinné nošení tříbodové ochranné přilby pro všechny
účastníky, kdykoliv sedí na koni.
Evidence závodů a výsledky:
· závody mohou být uváděny v kalendáři dané oblasti;
· pro jejich konání platí ohlašovací povinnost u OV ČJF o.s., o.s.;
· tyto závody nemohou být nikdy považovány za kvalifikační.
· v těchto soutěžích mohou být předávány ceny.

2. stupeň: Národní soutěže
· Všechny závody vypisované podle pravidel PJS ( mimo akcí a
závodů popsaných v nižších stupních). Soutěže se zásadně konají
podle pravidel ČJF o.s..

3. stupeň: Národní soutěže s mezinárodní účastí
· Všechny závody na úrovni ČJF o.s. mimo mezinárodních
závodů, kde startují jezdci jak s licencemi ČJF o.s., tak i jiných
Národních federací a koně s licenční známkou ČJF o.s. nebo
licencí jiné Národní federace.
· Závody se musí konat podle PJS. Zahraniční jezdci a koně musí
mít licenci (nebo povolení jejich NF) podle PJS. Na těchto
národních závodech může startovat maximálně 15 zahraničních
jezdců z max. 4 různých zemí (PJS čl. 101.3, a pokud spec.
pravidla nestanoví jinak).

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma